Star Student

Star Student Champions for the month of March 2017
   
  
 Hayley So Li Ching (3B) Lum Yu Yang (4B)Ong Kai Yi (4C)
   
   
Rayna Chiow En Ci (5B)Ma Jun Yong (5C)Skylar Beh Holland (6B)
Star Student Champions for the month of April 2017 
   
Hui Lik Kee (3B) Fong Anne (4B) Ethan Lim Wei Zhang (4C) 
   
   
Javen Tan Jue Ven (5B) Olivia Chin (5C) Lee Han Tsen (6B) 
   
   
   
   
Star Student Champions for the month of May 2017
   
Jaymie Khoo Zhi Yao (3B) Lee Zen Feng (4B) Liow Hong Rui (4C) 
   
   
Tan Yuee Xi (5B) Yap Zhe Ming (5C) Nicky Tan Yu Xuan (6B)